ÁFA 2013

Legfontosabb ÁFA változások 2013. január 1.-től

  • télteles ÁFA bevallás (összesítő jelentés)
  • bővül a számla kötelező adattartalma
  • pénzforgalmi szemléletű ÁFA bevallásról itt olvashatsz
  • alanyi adómentesség határa 6.000.000 Ft lesz NAV tájékoztató
  • ÁFA levonással kapcsolatos változások


 

Tételes ÁFA bevallás (összesítő jelentés) a 2.000.000 Ft ÁFA tartalmat elérő számlákról

Az ÁFA alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén, azon számlákról, amelyben az áthárított ÁFA összege eléri, vagy meghaladja a 2.000.000 Ft.-ot, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő ÁFA bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánkét nyilatkozni köteles:

a) a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó ÁFA alany – ideértve az EVA alanyt is – adószámának, csoportos ÁFA alanyiság esetén csoportazonosító számának eIső nyolc számjegyéről,
b) a nevére szóló számlában feltüntetett ÁFA alapjáról és áthárított ÁFA összegéről, számla sorszámáról, valamint
c) a számlában az ÁFA törvény szerinti teljesítési időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.

Az ÁFA alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett ÁFA alanyra áthárított ÁFA összege a 2.000.000 Ft.-ot eléri, vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő ÁFA bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését, vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adófizetési kötelezettsége keletkezett, számlánként nyilatkozni köteles:
a) a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő ÁFA alany adószámának, csoportos ÁFA alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről
b) a kibocsátott számlában feltüntetett ÁFA alapjáról és áthárított ÁFA összegéről, a számla sorszámáról, valamint
c) a számlában az ÁFA törvény szerinti teljesítési időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.

Amennyiben az ÁFA alanya ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában – ideértve a számlával egy tekintet alá eső okiratot is – áthárított adó tekintetében gyakorol összesen 2.000.000 Ft.-ot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot, úgy az erről az adómegállapítási időszakról benyújtott ÁFA bevallásában nyilatkozik :
a) a termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó általános forgalmi adó alany ideértve az
egyszerűsített vállalkozói adó alanyát is – adószámának, csoportos ÁFA alanyiság
esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, és
b) ezen számlákban feltüntetett, áthárított ÁFA összegéről.

Számla módosítása esetén a számlát módosító okiratot kiállító és az azt befogadó ÁFA alany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően nyilatkozni, ha a számlában áthárított ÁFA akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 2.000.000 forintot. Ebben az esetben az ÁFA alanya nyilatkozik annak a számlának az adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról az ÁFA alap és áthárított ÁFA tekintetében, valamint a számlát módosító okirat sorszámáról.

Számla érvénytelenítése esetén a számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó ÁFA alany, amennyiben az érvénytelenített számlában – ideértve a módosított számlát is – áthárított ÁFA összege elérte vagy meghaladta a 2.000.000 forintot, abban a bevallásban, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintően az adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni.

Az EVA alanya az általa kibocsátott számlák tekintetében, arról az adóévről benyújtott EVA bevallásban nyilatkozik, amelyben a számlát kiállította.

Az új rendelkezéseket először azon adómegállapítási időszakról teljesített ÁFA bevallási kötelezettség esetén kell alkalmazni, amely adómegállapítási időszak kezdete 2013. január 1.-re vagy ezt követő időpontra esik. (Art.193.§)

Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kibocsátott számla esetében akár neki, mint eladónak, akár a vevőjének az összesítő jelentésben akkor kell az adott számláról tételesen nyilatkozni, amikor először az után fizetendő adót kellett megállapítania, illetve a vevő levonási jogot gyakorolt.

Részletekben történő kiegyenlítés miatt nem kell minden rész fizetésnél ismételten szerepeltetni.

A számla szintű jelentésekben tehát az eladónak és a vevőnek is nyilatkoznia kell a NAV-nak, ha az áthárított áfa 2 millió forint, vagy annál több. Előfordulhat, hogy máskor nyilatkoznak: ha például a két társaság áfa bevallási gyakorisága eltér, vagy ha a vevő később vonja csak le az áfát, mint annak teljesítési időpontja. Fontos, hogy akkor is a számlán szereplő áfa értéket kell szerepeltetni a bevallásban, ha a vevő nem a teljes áthárított áfát vonja le az adott bevallásban (ilyen lehet például a telefonszámlák vagy a gépkocsi bérleti díjak áfája). Az összevont jelentésben azonban nem csak az egyes számlákon áthárított adó összege számít, hanem azt is figyelni kell, ha a vevő egy partnerétől egy bevallási időszak alatt összesen több mint 2 millió forintnyi adót tartalmazó számlát helyez levonásba. Ilyenkor csak a vevő tesz nyilatkozatot az adóhatóság felé, amelyben az áthárított, nem pedig a ténylegesen levont áfát szerepelteti.

A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az ÁFA alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által teljesített ÁFA összesítő jelentés adataihoz hozzáférhet. Ezzel ellenőrizhetővé válik, hogy a partnerek is eleget tettek-e az új előírásnak. A szolgáltatást 2013. július 1.-től lehet igénybe venni, mivel ettől az időponttól lép hatályba az új rendelkezés.Bővül a számla kötelező adattartalma

2013. január 1.-töl a számlának tartalmaznia kell a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjenek adószámát abban az esetben, amikor a belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítettek, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igényebvevő adóalanyra áthárított adó a 2.000.000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön (Áfa tv. 169.§) A számla adattartalmára vonatkozó új szabályt azokban az esetekben kell alkalmazni elöszőr, amelyekben az adófizetési kötelezettség 2013. január 1. napján vagy azt követően keletkezik. (Áfa tv. 277.§)

Aki pénzforgalmi adózást választ, annak minden számláján kötelező a pénzforgalmi adózásra utalást szerepeltetnie 2013-tól. Az Áfa tv. 169. § új p) pontja értelmében pénzforgalmi elszámolás esetén a számla kötelező adattartalma a jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmaztákAbban az esetben, ha az eladó a számlán ezt a tényt mégsem szerepelteti, ez később nem módosítható. Ez azt jelenti, hogy arra a számlára vonatkozóan nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást, vagyis ezen számlák tekintetében már a teljesítés időpontjában keletkezik az adókötelezettség abban az esetben is, ha a vevő még az ellenértéket nem fizette ki, valamint a hibás számla kiállítása végett mulasztási bírságolható.

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA bevallásról másik cikkben olvashatsz, kérlek klikkelj ide!

Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a 6.000.000 Ft.-os értékhatárt.

ÁFA levonással kapcsolatos változások

Az az adóalany, aki nem választott pénzforgalmi elszámolást, de olyan adóalanytól fogad be számlát, aki pénzforgalmi elszámolást választott, az adólevonási jogát akkor gyakorolhatja, ha ezen számláját kiegyenlítette.

Személygépkocsi fenntartásával, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás adójának 50%-a levonható. 100%-ban akkor vonható le, ha a bérbeadáshoz kapcsolódóan közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák legalább az 50%-át. A szerviz számlában feltüntetett alkatrészek után az ÁFA-t továbbra sem lehet levonni, kizárólag szolgáltatásokra vonatkozik a levonhatóság.


Vissza a kezdőlapra