ÁFA 2014

Az ÁFA tv. 2014-es legfontosabb változásai:

  • 5% az élő- és a félsertés ÁFA
  • folyamatosan és rendszeresen ismétlődő értékesítések teljesítési időpontja
  • termékexport adómentesség feltétele
  • vagyoni értékű jogok utólagos ÁFA korrekciója

5%-ra csökken az élő- és a félsertés forgalmi adója. A jogalkotó az áfacsalások és a számla nélküli értékesítés visszaszorítását várja az élő- és a félsertés áfájának csökkentésétől, ami így elsősorban a munkahelyvédelmi akcióterv, nem a szociális intézkedések része.

Folyamatosan és a rendszeresen ismétlődő értékesítésék teljesítési időpontja. Az ÁFA törvény 58.§-ának (1) bekezdését a következőképpen tervezik módosítani: Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja.

Ez alól az általános szabály alól kivételt jelentenek azok az ügyletek, melyeket egy új (1a) bekezdésben rögzítenek: Az előzőekben foglaltaktól eltérően, ha a felek a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége.

Átmeneti rendelkezés is kapcsolódik az új szabályhoz a 284.§-ban. Eszerint az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdését az olyan 2014. március 14-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. március 14-ét követő időpont.


Termékexport esetén az adómentesség feltétele többek között az, hogy az értékesített terméket a teljesítéstől számított 90 napon belül az Európai Unión kívülre kiléptessék. A gyakorlatban előfordul, hogy – többnyire az értékesítőktől független okok miatt – nem sikerül a megadott határidőn belül kilépetni a terméket, így az értékesítés nem lehet adómentes. Erre való tekintettel az ÁFA tv.  98.§ módosítása arról rendelkezik, hogy amennyiben a termékértékesítés kizárólag a kiléptetésre előírt határidő túllépése miatt nem lehetett adómentes, de az értékesítéstől számított 360 napon belül a terméket mégis kiléptetik az Európai Unión kívülre, az értékesítés adómentességet élvezhet, azáltal, hogy az adóalany csökkentheti a fizetendő adóját a korábban ezen értékesítés után megfizetett/bevallott adó összegével. A fizetendő adó csökkentésének feltétele ugyanakkor az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása.


Önre nézve kedvezőek a 2014. évi adóváltozások?

Eredmények


Az adóalanyok a vállalkozás céljára használt tárgyi eszközhöz kapcsolódó előzetesen felszámított adót a megfigyelési időszakon belül korrigálni kötelesek, amennyiben ezen eszköz felhasználási aránya (adóköteles, adómentes) változik. Tekintettel arra, hogy nem csak a tárgyi eszközök, hanem a vagyoni értékű jogok is több éven keresztül szolgálhatják az adóalany gazdasági tevékenységét, a tervezett módosítás az ÁFA tv. 135.§ kiegészítéseként előírja, hogy a vagyoni értékű jogokat is a tárgyi eszközökkel azonos módon kell kezelni (arányosítás). A módosítás kitér arra is, hogyan kell alkalmazni a korrekciós szabályokat abban az esetben, ha a tárgyi eszköz apport vagy jogutódlás keretében egy másik adóalanyhoz kerül át.

A módosítás az ÁFA tv. 286.§-ban átmeneti rendelkezésként írja elő, hogy a vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó utólagos korrekciójára vonatkozó új előírásokat, a hatálybalépés napját (2014. január 1-jét) követően megszerzett vagyoni értékű jogok tekintetében kell először alkalmazni. Ugyancsak rögzítésre kerül, hogy az adóalany erre vonatkozó választása esetén az új előírásokat azon vagyoni értékű jogokra is alkalmazhatja, melyek szerzése a hatálybalépés napján vagy azt megelőzően történt.


Léteznek olyan nyugták, amelyek egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítják azok bemutatóit (pl. színházjegy, menetjegy). Ezek a nyugták tartalmazzák, hogy melyik és mikori konkrét szolgáltatás igénybevételére jogosítanak, így esetükben nem szükséges, hogy a nyugtán a kibocsátás kelte is szerepeljen. Az ÁFA tv. 173.§ tervezett módosítása rendezi, hogy ilyen nyugták esetében nem kötelező adattartalom a nyugta kibocsátásának kelte. Elegendő, ha azon az az időpont, vagy időszak szerepel, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.

Az ÁFA 174. §-t úgy módosítják, hogy a számla és a nyugta lehet elektronikus vagy papíralapú. Tehát ezentúl várhatóan a nyugta kibocsátása is történhet elektronikus úton.

forrás: dashofer.hu,  ado.hu


Vissza a kezdőlapra