Gyűjtőszámla megváltozott szabályai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) gyűjtőszámlára vonatkozó 164. §-ának 2013. január elsejétől hatályos módosítása alapján ezen időponttól kezdődően megváltoznak a gyűjtőszámla kibocsátási időszakára vonatkozó előírások.(Egyebekben a gyűjtőszámlára alkalmazandó előírások tartalma nem változik, így például a gyűjtőszámla kibocsátásának továbbra is feltétele lesz a felek előzetes megállapodása.)

Az Áfa tv. 164. § (1) bekezdés b) pontjának 2012. december 31-éig hatályos előírása alapján abban az esetben, ha az adóalany a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban ugyanazon személy, szervezet felé több számlaadási kötelezettséget eredményező ügyletet teljesít, számlaadási kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy azokról egy számlát (a továbbiakban: gyűjtőszámla) bocsát ki.
A korábbi szabályozástól eltérően, az Áfa tv. 2013. január elsejétől hatályos 164. § (1) bekezdés b) pontja értelmében gyűjtőszámla naptári hónapra vonatkozóan bocsátható ki. E változás nem érinti azon adóalanyok – partnerükkel történt megállapodás alapján teljesített – gyűjtőszámla kibocsátását, akik az általános forgalmi adó tekintetében havi bevallás benyújtására kötelezettek, tekintve, hogy adómegállapítási időszakuk egy naptári hónap, és a naptári hónapra, valamint az annál rövidebb időszakra vonatkozó gyűjtőszámla kibocsátásának lehetősége továbbra is fennáll.

Az Áfa tv. 2013. január elsejétől hatályos 164. § (2) bekezdésében meghatározott különös szabályból következően a teljesítésre kötelezett adóalany – a korábbi szabályozástól eltérően, csak – az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bocsáthat ki egy naptári hónapnál hosszabb, illetve az egyik naptári hónapban kezdődő és a másik naptári hónapban befejeződő időszakra vonatkozóan gyűjtőszámlát:
a) ha nem havi bevallásra kötelezett adóalany és
b) a gyűjtőszámla nem tartalmaz az Áfa tv. 89. §-a szerinti – vagyis Közösségen belüli adómentes – termékértékesítést és
c) a gyűjtőszámla nem tartalmaz olyan szolgáltatásnyújtást, amely után az adót a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Áfa irányelv) 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő adóalany fizeti és
d) a gyűjtőszámla kibocsátási időszaka nem haladja meg az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszakot.
[A c) pont szerinti ügyletek körébe azok a szolgáltatásnyújtások tartoznak, amelyeknek a teljesítési helyét az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatást igénybevevő adóalany gazdasági célú letelepedési helye határozza meg, és amelyek a Közösség másik tagállamában teljesülnek.]A változás oka, hogy az Áfa tv. 2013. január 1-jétől hatályos 163. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Áfa tv. 89. § szerinti termékértékesítés, valamint az olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót az Áfa irányelv 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő adóalany fizeti, a számlát a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belül kell kibocsátani. Amennyiben a felek az egyéb feltételek fennállása mellett az egy naptári hónapot meghaladó időszakról történő gyűjtőszámla kibocsátásban állapodtak meg, és a teljesítésre kötelezet adóalany ugyanezen vevő, igénybevevő részére teljesít a b) vagy a c) pont alatti ügyletet is ebben az időszakban, úgy ez utóbbi ügyletekről a gyűjtőszámlától eltérő külön számlát kell kibocsátania.
Az előzőekre tekintettel az általános forgalmi adó tekintetében negyedéves bevallásra kötelezett adóalanyoknak célszerű felülvizsgálniuk a gyűjtőszámla kibocsátására vonatkozó megállapodásaikat, azoknak az Áfa tv. 164. §-ában foglaltaknak való megfelelése céljából.
Figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. számú melléklet I.B.3. pontjában foglaltakból következően nem lehet éves bevallásra kötelezett az olyan adóalany, aki/amely a b) illetve c) pontban ismertetetteknek megfelelő ügyletet teljesít, az Áfa tv. 164. §-ának változása az éves bevallásra kötelezett adóalanyok gyűjtőszámla kibocsátását nem érinti.