Reprezentáció és üzleti ajándék 2012

2012-től ezek is egyes meghatározott juttatásnak minősülnek! Tehát kikerül az adómentes bevételek köréből, és 2012-től nem növeli a társasági adó alapját!Ismét a személyi jövedelemadóban adózik a reprezentáció és az üzleti ajándék juttatása.
A reprezentáció fogalma nem változik, az üzleti ajándéknál az egyedi értékhatár megszűnik: a juttatás során kizárólag az üzleti kapcsolatot kell figyelembe venni.
A Tao adóalany és egyéni vállalkozó esetében a reprezentáció és az üzleti ajándék után a
bevallási- és adófizetési kötelezettséget havonta kell teljesíteni.
ÁFA összege levonható (ha a juttatás nem tartozik az ÁFA tv. 124. §-ába, és megfelel a 120.§-nak, valamint a juttatás megfelel a reprezentáció vagy üzleti ajándék szja tv. 3.§ 26.,27. pontja fogalmának), hiszen a repi és üzleti ajándék a vállalkozás érdekében felmerül költségnek minősül a TAO tv. szerint!

Le nem vonható ÁFA-nak minősül az ÁFA tv. 124.§-a szerint például:
124.§ j) élelmiszert terhelő előzetesen felszámított ÁFA,
124.§ k) az italt terhelő előzetesen felszámított ÁFA
Közterhek:
– szja: bruttó juttatás értékének 1,19 szerese után 16%,(effektív adókulcs 19,04 százalék),
– eho: a bruttó juttatási érték 1,19 szerese után 27% (effektív adókulcs 32,13 százalék)
Tehát összes adóteher a juttatás értékének az 51,17%-a!

Nem változott a reprezentációra és üzleti ajándékokra vonatkozó előírás a társadalmi szervezeteknél, a köztestületeknél, az egyházi jogi személyeknél és az alapítványoknál. Az üzletpolitikai, reklám célból adott juttatásokra vonatkozó szabályozás átláthatóbbá tételével összefüggésben az adómentesnek nem minősülő juttatások adókötelezettségére az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ehhez kapcsolódva megszűnt az a lehetőség, hogy a minimálbér 1%-át meg nem haladó egyedi értékben lehessen ajándékot adni magánszemélyeknek, amikor a juttató nem ismerte a magánszemélyek adatait, és az ajándékok nem minősültek üzleti ajándéknak, sem reklám célú juttatásnak.

Üzleti ajándék feltételei:
– Üzleti, szakmai kapcsolatok keretében adott (megfelel az szja tv. 3.§.27. fogalomnak),
– átadásról számviteli bizonylatot kell kiállítani, amely tartalmazza a következőket: (ki,
milyen alkalomból és mit kapott), alkalom pontos megnevezése, azon üzleti partner megnevezését is, akire/amelyre tekintettel a magánszemély az ajándékot kapja. (Érdemes egy táblázatot készíteni, amely tartalmazza a felsorolt adatokat!)Szja tv. 3.§. szerinti fogalmak:
26.92 Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai,
diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

27.93 Üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy
kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).

70. §(1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a
magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem;
(2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti
ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem
meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes
juttatásokat.
(2a) Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a
közalapítványt is), a (2) bekezdéstől eltérően mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.

TAO tv. 3. sz. melléklet B ) pontja
A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott reprezentáció, üzleti ajándék címen személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt juttatás.