Szakképzési hozzájárulás 2013

Szakképzési hozzájárulásTájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggő 2013. január 1-jétől hatályos szabályokról. A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség
teljesítésével összefüggő szabályok
– a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvénnyel és
– az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel kerültek kihirdetésre, a szabályok 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre:
2013. január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás alanyává válik az a gazdasági társaság is, amelyet felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett.A kötelezettség alapjának és mértékének megállapítása:
A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.
A kötelezettség alapjának korrekciója:
A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelı közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely
munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya
– a pályakezdő munkavállalók után,
– a tartósan álláskereső személyek után,
– a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után,
– a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után,
a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 100 ezer forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe.

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely
munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a kutatók foglalkoztatása után járó szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe.

Részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. A szakképzési hozzájárulás alapjának korrekciója kizárólag azokkal az említett szociális hozzájárulási adó terhére érvényesíthető adókedvezményekkel összefüggésben jöhet szóba, amely esetekben a munkáltató 27 százalékos mértékű adókedvezményt érvényesített.

A START BÓNUSZ kártya birtokában történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató szintén 27 százalékos mértékű adókedvezményt érvényesít, de ebben az esetben továbbra sincs lehetőség a szakképzési hozzájárulás alapjának korrigálására.

Nem csökkenthető a szakképzési hozzájárulás alapja olyan esetben sem, ha a munkáltató bármilyen okból a szociális hozzájárulási adókedvezményt a munkavállalójával összefüggésben nem érvényesítette.

A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

A szakképzési hozzájárulás teljesítése:
A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módját a törvény keretei között a hozzájárulásra kötelezett továbbra is maga választja meg.
A teljesítés történhet:
– gyakorlati képzés szervezésével,
– saját munkavállaló képzésével,
– pénzbeli befizetés teljesítésével.

Gyakorlati képzés szervezése
a) a szakképzésrıl szóló törvényben foglaltak szerint azon iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképzı intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek megszervezésre
aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
vagy
ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés – ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is – szervezésével,
b) az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor,
c) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott felnőttképzési szerződés és a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés – ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket – jogszabályban meghatározott költségeivel.

A saját munkavállalók képzésével történő teljesítés esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig. További feltétel, hogy a kötelezett
– havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és
– az elszámolt képzésről a jogszabályban előírt adatszolgáltatást a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez 2014. január 12-éig határidőig teljesíti.
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségének nem, részben vagy időszakosan tesz eleget gyakorlati képzés szervezésével, valamint a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel, a bruttó kötelezettségét vagy a nettó kötelezettségét az állami adóhatóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti.

Visszatérítés:
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott alap normatíva összege a 2013. évben 440.000 forint/fő/év.
Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag szakképző iskolai tanuló részére megszervezett gyakorlati képzéssel teljesíti, és a csökkentő tételek összege (együttműködési megállapodás és tanulószerződés együtt) meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az alábbiak szerint – egyetlen esetet kivételével -, az Szht. 9. § (1) és (3) bekezdése szerinti eljárás során az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

Ha a tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben az együttműködési megállapodás és a tanulószerződésre számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és – az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel összege nagyobb vagy egyenlő, mint a bruttó kötelezettség mértéke, akkor kizárólag a tanulószerződés szerint számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

Például: A bruttó kötelezettség 2000 ezer forint. A tanulók gyakorlati képzésére elszámolható kötelezettség csökkentő tételek összege 4200 ezer forint, ezen belül az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel 2100 ezer forint és a tanulószerződésre elszámolható csökkentő tétel is 2100 ezer forint. A visszaigénylésnél a tanulószerződésre elszámolható csökkentő tétel vehető figyelembe.

Bruttó kötelezettség 2000 ezer forint
elszámolható csökkentő tétel 2100 ezer forint
visszaigényelhető 100 ezer forint

Ha a tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben az együttműködési megállapodás és a tanulószerződésre számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és – az együttműködés megállapodás alapján számított csökkentő tétel összege kisebb, mint a bruttó kötelezettség mértéke, és – ez az összeg nagyobb vagy egyenlő, mint a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel, akkor a csökkentő tételek legfeljebb a bruttó kötelezettség mértékéig vehetők figyelembe.

Például: Bruttó kötelezettség 2000 ezer forint A kötelezettség csökkentő tételek összege 3200 ezer forint, ezen belül az együttműködési megállapodás alapján elszámolható csökkentő tétel 1800 ezer forint, a tanulószerződésre elszámolható csökkentő tétel 1400 ezer forint, akkor a kötelezettség csökkentő tételek együttes összege nem haladhatja meg a bruttó kötelezettség mértékét. Példánk szerint a 3200 ezer forintból 2000 ezer forint számolható el, tehát a kötelezettség nullára csökken.

Ha a tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben az együttműködési megállapodás és a tanulószerződésre számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és – az együttműködés megállapodás alapján számított csökkentő tétel összege kisebb, mint a tanulószerződésre számított csökkentő tétel, akkor a csökkentő tételeknek a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összege visszaigényelhető.

Például: A bruttó kötelezettség 3000 ezer forint. A kötelezettség csökkentő tételek együttesen 3500 ezer forint, ezen belül 1500 ezer az együttműködési megállapodásra tekintettel megállapított csökkentő tétel, és 2000 ezer forint a tanulószerződésre figyelembe vehető csökkentő tétel, akkor 500 ezer a visszaigényelhető összeg.

Ha a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettsége nulla, kizárólag a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés lehetősége.

Jogkövetkezmények:
Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati képzés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott tanulószerződéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesítheti a bruttó kötelezettség csökkentésre vonatkozó Szht. 8. § (1) bekezdésben foglaltakat.
Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.

Az előző körülmények megvalósulása esetén a hozzájárulásra kötelezett az érintett adóévek tekintetében nem élhet a saját munkavállaló képzésével összefüggő költségei tekintetében a levonás lehetőségével. A levonás teljes összegét az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint az állami adóhatóságnál vezetett számlára kell befizetnie.

A kötelezettség megállapítása, bevallása és megfizetése:
A 2012. év tekintetében az éves elszámolást a 1212-es bevallás keretében kell teljesíteni.
A 2013. január 1-jétől kezdődő bevallási időszak tekintetében a szakképzési hozzájárulás előlegének és elszámolásának bevallására a „08-as bevallás szolgál.Előleg:
A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a normatíván alapuló csökkentő tétel és a saját munkavállaló képzésével összefüggő pénzügyileg teljesített költségek levonása időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a törvényi feltétételek teljesülése esetén visszaigényelhető. Az előleg összegét havonta a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be, és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy élhet a visszaigénylés lehetőségével.

Éves elszámolás:
A hozzájárulásra kötelezett
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
b) a gyakorlati képzésre elszámolt csökkentő tétel és a saját munkavállaló képzési költségeivel összefüggő levonás éves összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tételek különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő
év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az
időponttól lehet visszaigényelni.

Nem változott:
A kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának az Szht. 2. § (5) bekezdés b) pontja, valamint e) pontja szerinti meghatározásához szükséges, az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig az árbevétele összetételének alakulásában bekövetkezett – az éves bevallásában figyelembe nem vett – változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig a társasági adóról készítendő bevallásában vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza. A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró összeg kiutalását vagy átvezetését
legkorábban a bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti. Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az Art. szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

Felsőfokú szakképzés:
Az a hozzájárulásra kötelezett, aki felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás vagy hallgatói szerződés alapján, gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. január 1. napjától az együttműködési megállapodásban vagy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben szabályozott hallgatói szerződésben meghatározott időtartamból még hátralevő időre hozzájárulási kötelezettségét a normatíván alapuló elszámolás szerint teljesíti. A felsőfokú szakképzés keretében folyó gyakorlati képzésre akár együttműködési megállapodás, akár hallgatói szerződés alapján került sor, a képzésből az e törvény hatálybalépését követően még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettség teljesítésénél az Szht. 8. § (3)-(7) bekezdését is megfelelően alkalmazni kell. Az ismertetett rendelkezéseket a legkésőbb 2012 szeptemberében indult felsőfokú szakképzés esetén lehet alkalmazni.


Vissza a kezdőlapra