Telephely – fióktelep számviteli kérdései

A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (Fióktörvény) kimondja, hogy a külföldi vállalkozás fióktelep létesítése és működtetése során alapvetően a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetekkel azonos elbánásban részesül. Magyarországi vállalkozási tevékenysége során mindazon magyar jogszabályokat követnie kell, amit egy magyar, belföldi alapítású cégnek. A sajátos helyzetéből fakadóan azonban vannak speciális előírások, melyeket a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítése során figyelembe kell venni.

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A Fióktörvény 2.§ alapján, a fióktelep a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként bejegyeztek. A kereskedelmi képviselet szintén önálló cégformaként bejegyzett szervezeti egység, viszont a fiókteleppel ellentétben önálló vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A fenti különbségből adódóan a fióktelep a bejegyzéskor rendelkezik önálló vagyonnal, melynek felhasználásáról a sajátosságokat figyelembe véve ugyanúgy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) alapján kötelezett nyilvántartást vezetni és beszámolót készíteni, mint egy önálló vállalkozás.

A fióktelep a külföldi vállalkozás által tartósan rendelkezésére bocsátott vagyont, mely pénzeszköz vagy egyéb eszköz is lehet, a Számviteli tv. 35.§ 6) bekezdése alapján jegyzett tőkeként köteles kimutatni. Fontos, hogy a jegyzet tőkeként történő elszámolás miatt, a vagyon tartós rendelkezésre bocsátását megfelelően dokumentálja a fióktelep!

A fióktelep a működése során történő beszerzéseknél és értékesítéseknél szintén az általános szabályok szerint járhat el. Ez vonatkozik a külföldi vállalkozással illetve a külföldi vállalkozás másik magyarországi fióktelepével lebonyolított tranzakciókra is. Fontos azonban, hogy minden esetben a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása megtörténjen.

Speciális szabály vonatkozik viszont a székhellyel szemben fennálló követelések és kötelezettségek számviteli kezelésére. A Számviteli tv. 43.§ 3) bekezdés értelmében, a székhellyel szemben fennálló, pénzügyileg nem rendezendő követeléseket és kötelezettségeket év végén össze kell vezetni, és az egyenleget a pénzügyi műveletek eredményében kimutatni.

Könyvvezetése során a fióktelep választhat forinttól eltérő könyvvezetési és beszámolási pénznemet és jogosult a naptári évtől eltérő üzleti év választására, amely így könnyen hozzáigazítható a külföldi vállalkozás üzleti évéhez, de – különösen indokolt és ritka esetben – akár el is térhet attól.

A fióktelep beszámolójának készítésére és közzétételére mind a Számviteli tv., mind a Fióktörvény tartalmaz előírásokat. Mérethatároktól függően a fióktelep készíthet éves vagy egyszerűsített éves beszámolót. Ha a külföldi vállalkozás több fiókteleppel is rendelkezik Magyarországon mindegyik külön beszámoló benyújtására köteles. Azonban ha egy fióktelepnek több telephelye is van, egy beszámolóban köteles bemutatni azok gazdálkodását.

A Számviteli tv. 153-154 § alapján főszabályként, a fióktelep a saját beszámolóját az elfogadástól számított 5. hó utolsó napján, a külföldi vállalkozás beszámolóját pedig a Fióktörvény 12.§ 2) bekezdése alapján, az elfogadásától számított 60 napon belül köteles letétbe helyezni és közzétenni.

A Számviteli tv 154/A § szerint azonban, a letétbe helyezési, közzétételi kötelezettség alól mentességet élvez az EU tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás – kivéve pénzügyi intézmények és biztosítók – magyarországi fióktelepe, a saját magyarországi beszámolója tekintetében. Ebben az esetben viszont a külföldi vállalkozás beszámolóját magyar nyelven kell közzétenni. A mentesség az EU tagállamok mellett kiterjed az Izland, Liechtenstein és Norvégia területén székhellyel rendelkező vállalkozások magyarországi fióktelepére is.

A fióktelepek számára főszabály szerint kötelező az éves könyvvizsgálat. A könyvvizsgálati kötelezettség alól azonban azon fióktelepek mentesülnek, melyek a Számviteli tv. 154/A § alapján mentességet élveznek a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség alól.

Magyar vállalkozás külföldi fióktelepe

A magyar vállalkozás beszámolójának teljes körűen magában kell foglalnia a külföldi fióktelepén végzett összes tevékenységet. A magyar vállalkozás könyvvizsgálata kiterjed a külföldi fióktelepen végzett tevékenység könyvvizsgálatára is. A külföldi fióktelep bizonylatain szereplő devizás tételeket a számviteli szabályoknak megfelelően kell átértékelni és a bizonylatokat egy hatósági ellenőrzés során kérelemre be is kell tudni mutatni. Ezért fontos, hogy a bizonylatokat mind a fióktelep, mind a vállalkozás számára elérhető módon őrizzék.

forrás: 5percado.hu