Alapítvány végelszámolása, megszűntetése

Az új civil törvény alapján minden esetben végelszámolási eljárást kell lefolytatni, ami egy önkéntes eljárás, ha a szervezetet meg szeretnék szüntetni.

A végelszámolás a nyilvántartást vezető megyei törvényszéknél (ez a megyei bíróságok új neve) folytatható le.

Alapítvány végelszámolását mindenképpen meg kell, hogy előzze egy Bírósági eljárás, amelyet az alapító kérelmére folytat le peren kívüli formában. Itt azt vizsgálja, hogy a meghatározott célra, időtartamra alapított, vagy feltétel bekövetkezéséig működő alapítvány esetében bekövetkezett-e a feltétel, időtartam eltelt, a cél megvalósult, esetlegesen lehetetlenült.

A Bíróság végzéssel megállapítja a feltétel bekövetkeztét, időtartam elteltét, cél megvalósulását és felhívja az alapítót, hogy a végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül kezdeményezze a végelszámolást. A végelszámolási kérelemhez az alább ismertetett iratokon túlmenően csatolni kell a végzést is a végelszámolás megindításakor.Röviden összefoglalva az eljárás a következő:

Két fordulóban lehet lefolytatni az eljárást.

I.

A legfőbb szerv dönt a végelszámolás megindításáról és annak kezdő időpontjáról.
Ki kell jelölni a végelszámoló személyét. (lehet a korábbi képviselő is). Ettől az időponttól a végelszámoló a szervezet törvényes képviselője, azaz a korábbi képviselő képviseleti joga megszűnik.
45 napon belül a korábbi képviselő át kell adja az iratokat a végelszámolónak és el kell készíttetni a tevékenységet lezáró mérleget a számviteli tv. szabályai szerint. (Ez lényegében egy közbenső mérleg). Köteles a munkavállalókat értesíteni a végelszámolás megkezdéséről. Ezzel a korábbi képviselő feladatai megszűnnek, innentől a végelszámoló jár el mindenben.

Kérelmet (végelszámolási kérelem) kell benyújtani a törvényszékhez az alábbi tartalommal:
A végelszámoló a végelszámolás iránti kérelemben köteles bejelenteni a végelszámolás megindítását elrendelő (legfőbb szerv, vagy alapító) határozat keltét, a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy nevét és lakóhelyét, valamint a civil szervezet ügyintéző és képviseleti szerve jogviszonyának megszűnését.

A bíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, melynek közzétételéről a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott nyilvántartás útján gondoskodik. A végelszámolás elrendelésekor a nyilvántartásban a “v.a.” toldatot fel kell tüntetni.
A közzétételt követő 40 napon belül a hitelezők bejelenthetik követelésüket a szervezet felé. Ezeket a végelszámoló összesíti.
A végelszámoló elkészíti a tevékenységet lezáró mérleg alapján a végelszámolási nyitó mérleget. Ez (a hitelezői igények alapján) korrigálható a fenti hitelezői igénybejelentést követően. Ha a rendelkezésre álló vagyon nem fedezi a tartozásokat, akkor felszámolási eljárásnak lesz helye.
A végelszámoló rendezi a tartozásokat, és intézi a szokásos teendőket a működés kapcsán. Ha tárgyévben nem fejeződik be a végelszámolás, akkor el kell készíteni az éves mérleget. A végelszámolásra 3 év áll rendelkezésre, mert ezt követően kényszer végelszámolásnak van helye.II.
A végelszámolás befejezése:

A legfőbb szerv dönt a végelszámolást lezáró mérleg és beszámoló elfogadásáról.
Gondoskodni kell az iratok elhelyezéséről és erről döntést hozni. Erre lehetőség van levéltárban, vagy a szervezet egy tagjánál, vezetőjénél, ha azt vállalja.
Zárójelentést készít a végelszámoló a végelszámolás lefolytatásáról, amely tartalmazza a lényeges gazdasági adatokat, döntéseket, azok okait. Ezt a legfőbb szervnek el kell fogadnia.
Dönteni kell a szervezet esetlegesen tulajdonában álló cégek (más jogalanyok) sorsáról.
Az alkalmazottak (biztosítottak) adatait át kell adni a nyugdíjbiztosítási szervnek.

Fentiekre vonatkozó okiratok csatolásával kérni kell a szervezet törlését a nyilvántartásból.

A szervezet a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.

forrás: civilinfo.hu


Vissza a kezdőlapra